Archive for November, 2010

BAS Program realizovao 214 projekata od 2006. do 2010. godine.

Tuesday, November 16th, 2010

BAS Program  Srbija, je 16, novembra u restoranu Caruso, na radnom doručku za medije je predstavio  poslovne rezultate za period od 2006. do 2010. godine.

BAS Programa EBRD koji podržava razvoj malih i srednjih preduzeća u zemljama u  tranziciji, kroz pružanje poslovnih saveta i usluga,  kao i razvoj konsultantskog tržišta, realizovao je u Srbiji 214 projekata u periodu od juna 2006. do novembra 2010. godine. 95 odsto preduzeća pokazalo je značajan  uspeh u dostignućima primene projekata koji su odobreni i realizovani, pri čemu je prilikom evaluacije BAS Program uzeo u obzir povećanje prodaje, obrt, obim izvoznih aktivnosti, smanjenje troškova, poboljšanje organizacione strukture, u odnosu na vrstu pomoći koja je dobijena.

Povodom uspešnih poslovnih rezultata , Bojana Vukosavljević, direktorka BAS Programa Srbija je istakla : “Ovi rezultati ukazuju na činjenicu da sve više malih i srednjih preduzeća kreću u pravcu modernog preduzetništva i uz pomoć domaćih konsultanata svoje poslovanje unapređuju. Istovremeno, pokazuju da BAS Program  ostvaruje svoju  misiju, a to je uticaj na preduzetnike da stiču naviku da koriste pomoć domaćih konsultanata u rešavanju izazova“.
BAS Program podržava ravnomerni regionalni razvoj odobravanjem i sprovođenjem projekata na čitavoj teritoriji  Srbije. Do sada je realizovano 66 projekata za mala i srednja preduzeća iz Beograda ( 29 odsto), u centralnoj Srbiji koja obuhvata 65 projekata ( 28 odsto), Vojvodini 48 projekata ( 21 odsto), Južnoj Srbiji 29 projekata (13 odsto). Najmanje preduzeća iz Zapadne i Istočne Srbije su se za sada obraćala za pomoć BAS programu.
BAS Program u Srbiji od samog početka svog rada podstiče proces evropskih integracija Srbije i kroz razvoj ženskog preduzetništva. Od 214 projekata koje je BAS podržao čak 34 odsto  su preduzeća u kojima su žene vlasnici,  ili rukovodioci.

Polaznici Pravosudne akademije počeli obuku za nosioce budućih pravosudnih funkcija

Tuesday, November 9th, 2010

Svečanim prijemom 22 polaznika sa teritorije čitave Srbije,  9. novembra 2010. godine, započela je  obuka prve generacije Pravosudne akademije koja se sprema za poziv sudija osnovnih sudova, zamenika javnih tužilaca i sudija za prekršaje. Polaznici sa  pravosudnim ispitom, nakon položenog prijemnog ispita u okviru Pravosudne akademije,  biće na praktičnoj početnoj obuci u trajanju od 24 meseca kako bi se pripremili za buduće nosioce pravosudnih funkcija.

Polaznike su pozdravili i izrazili svoju podršku Pravosudnoj akademiji  Boris Tadić, predsednik Republike Srbije, Nj.E Vensan Dežer, Šef delegacije Evropske Unije u Srbiji, Snežana Malović, ministarka pravde u Vladi Republike Srbije, Nata Mesarović, predsednica Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva,  Zagorka Dolovac, Republički javni tužilac i predsednica Državnog veća tužilaca, Bruno Vekarić, predsednik Upravnog odbora Pravosudne akademije i  Nenad Vujić, direktor Pravosudne akademije.

Projekat Podrške Pravosudnoj akademiji u Srbiji, Evropska Unija je podržala sa 1,45 miliona EUR  i sprovodi se od  septembra 2009. godine. Cilj projekta je pomoć osnaživanju Pravosudne akademije kao institucije i unapređenju kvaliteta programskih aktivnosti kako bi se na najbolji  način doprinelo stručnom usavršavanju sudija, tužilaca i drugih predstavnika praktičnih profesija i zaposlenih u pravosuđu. To će se postići podrškom PA da sačini strateški plan za nekoliko nastupajućih godina, da prilagodi upravljanje ljudskim resursima izazovima na koje nailazi, obuči buduće predavače modernim metodima u obrazovanju odraslih i poduči kandidate za sudije i tužioce suštinskim aspektima evropskog prava. Projekat je takodje  ponudio sveobuhvatan plan za uvođenje sistema za monitoring i evaluaciju svih trening aktivnosti kao i svega što je sa njima povezano (predavača, mentora, svih koji vrše obuku kao i same PA). Angažovao je i IT eksperta da pomogne PA u razvoju IT sistema. Sam projekat je trenutno na polovini svoje implementacije.

Pravosudna akademija je počela sa radom 1. januara 2010. godine, na osnovu Zakona o Pravosudnoj akademiji koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. Otpočinjanjem sa radom Pravosudne akademije, transformacija Pravosudnog centra, koji je proteklih osam godina sprovodio programe stalne obuke sudija i tužilaca, je ostvarila značajan napredak ka svom potpunom ostvarenju.