Archive for April, 2012

Održan okrugli sto na temu „Poljoprivreda Srbije nakon dobijanja statusa kandidata u EU – Prednosti i izazovi“

Thursday, April 26th, 2012

Udruženje poljoprivrede i prehrambene industrije i Zadružni savez Beograda zajedno sa Institutom za ekonomiku poljoprivrede i Hristov Consultingom organizovala je u sredu, 25. aprila u prostorijama Privredne komore Beograda okrugli sto na temu „Poljoprivreda Srbije nakon dobijanja statusa kandidata u EU – prednosti i izazovi“.

Srbija je, kao potencijalni kandidat za članstvo u EU, koristila fondove Unije samo kroz prve dve komponente od ukupno pet Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA, koje su bile usmerene na pomoć tranziciji i izgradnji institucija i na unapređenje prekogranične saradnje. Iako je Instrument projektovan za budžetski period 2007 – 2013, dobijanjem statusa kandidata u Evropskoj Uniji, Srbiji bi mogla da se otvori mogućnost korišćenja finansijskih sredstava i pete komponente IPA fondova koja je namenjena ruralnom razvoju.  Ova komponenta ima za cilj podizanje kvaliteta proizvoda i usluga u sektoru poljoprivrede u uslovima slobodnog protoka robe i kapitala koji važe na evropskom tržištu.

Sagledavanje trenutnog stanja srpske poljoprivrede i njenih mogućnosti na međunarodnom tržištu, problem konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda, mogućnosti efikasnijeg korišćenja fondova Evropske Unije, strategije organizacije i integrisane marketing komunikacije i strategije prodaje teme su o kojima se razgovaralo na ovom okruglm stolu.

Prisutnima su se obratili prof. dr Drago Cvijanović, direktor Instituta za ekonomiku poljoprivrede, Daria Janjić ispred Kancelarije za evropske integracije i  međunarodno sertifikovani poslovni konsultanti Aleksandra Hristov, direktorka Hristov Consultinga i Miodrag Kostić, suvlasnik konsultantske kompanije Veza.

Budući da su nedovoljna ulaganja u infrastrukturu, nenamensko korišćenje zemljišta, starosna i polna strukura stanovništva, primena novih znanja, plasman robe na internacionalno tržište i opstanak na njemu, sticanje kredibiliteta, pronalaženje kupaca etc, identifikovani kao neke od glavnih žarišnih tačaka naše poljoprivrede, učesnici ovog skupa ukazali su na mere koje je potrebno preduzeti u cilju suzbijanja i smanjenja efekata navedenih problema.

Tako je prof. dr Drago Cvijanović istakao je da je uvažavanje regionalnih komparativnih prednosti svakog područja od krucijalnog značaja, istovremeno ukazujući na neophodnost interesnog povezivanja, kako horizontalnog, tako i vertikalnog.

O praksi velikog broja domaćih kompanija da marketing doživljavaju isključivo kao medijski nastup iili promociju i kakva bi zapravo trebalo da bude strategija kompanije da bi opstala u uslovima oštre tržišne konkurencije kakvo je tržište Evropske Unije, govorila je Aleksandra Hristov.

Miodrag Kostić je svoje višegodišnje internacionalno iskustvo podelio sa prisutnima govoreći o poslovnoj klimi karakterističnoj za velika tržišta i o strategijama prodaje proizvoda na takvim tržištima, dok je detaljne informacije o fondovima Evropske Unije i uputstva kako do njih doći dala Daria Janjić.

Održana radionica „ Kako komunicirati sa stejkholderima – ciljanim javnostima?“

Wednesday, April 25th, 2012

“Kako komunicirati sa stakeholderima – ciljnim javnostima?” naziv je radionice koju je u utorak, 24. aprila u prostorijama Privredne komore Beograda održala Aleksandra Hristov, međunarodni poslovni konsultant i direktor kompanije za strateške komunikacije Hristov Consulting. Radionica, četvrta po redu od ukupno predviđenih pet, realizovana je u okviru druge faze projekta Top Class Plus Programa Centra za razvoj preduzetnika i menadžera (CEED), koji je namenjen donosiocima odluka u malim i srednjim preduzećima.

Treningom je obuhvaćen pojam stakeholdera odnosno ciljanih javnosti, odgovor na pitanja ko sve mogu biti stakeholderi, kakav je međusobni uticaj ciljanih javnosti i organizacije,  kako uticati na stakeholdere, kako s njima komunicirati i kako se prema njima odnositi. Poseban deo treninga bio je posvećen pitanju kredibiliteta i odnosu stručnosti i poverenja.

Poput prethodne radionice u okviru Top Class Plus Programa koju je držala Aleksandra Hristov, a čija je tema bila upravljanje promenama u vremenu krize, radionica o ciljanim javnostima takođe je bila  zasnovana na  interaktivnom pristupu. Svaki od učesnika je, kroz razgovor sa predavačem i sa ostalim akterima i na osnovu vežbi koje je primenjivao u odnosu na svoju kompaniju, dobio praktična uputstva i alate za uspešnu komunikaciju sa svojim ciljanim javnostima. Upravo zato, zbog visoke primenljivosti znanja stečenih tokom treninga, inovativnog koncepta i aktuelnosti teme i ovaj put je trening ocenjen najvišim ocenama ispunjavajući očekivanja svih učesnika.

Top Class Plus Program je namenjen top menadžerima malih i srednjih preduzeća koji žele da unaprede svoje liderske veštine i optimizuju poslovanje svojih kompanija. Program se odvija kroz tri faze: prva obuhvata online procenu liderskih veština, druga se sastoji iz radionica (ukupno pet) i treća faza je u vidu zajedničkog dvodnevnog izleta tokom kojeg su predviđene različite aktivnosti za sve učesnike Programa.

UPKS postao član Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata

Saturday, April 21st, 2012

U petak, 20. aprila u hotelu Zira Udruženju poslovnih konsultanata Srbije dodeljen je sertifikat kojim se potvrđuje prijem u članstvo Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata ICMCI, a kasnije tog dana održana je Izborna skupština UPKS članova za tela Upravnog i Nadzornog odbora i za Skupštinu.

Postajući  51. članom ICMCI, Udruženje poslovnih konsultanata dobilo je potvrdu za posvećenost razvoju, poštovanje i unapređenje najviših međunarodno priznatih standarda u oblasti  menadžment konsaltinga, budući da je ICMCI organizacija koja okuplja najistaknutija udruženja poslovnih konsultanata širom sveta. Pored toga, ona dodeljuje CMC sertifikate koji su jedini međunarodno priznati brend namenjeni individualnim poslovnim savetnicima.

UPKS je od svog nastanka 2009. godine, pa do danas ostvario značajne rezultate u ovoj oblasti, najviše kroz sprovođenje CMC sertifikacije. Zbog insistiranja na viskom profesionalnim standardima, UPKS je prepoznato kao partner od strane ICMCI, pa će od januara 2013. godine Udruženje početi sa svojim programom sertifikacije individualnih poslovnih saradnika.

Sertifikat o prijemu u članstvo u ICMCI  predsednici Upravnog odbora UPKS, Aleksandri Vladisavljević, dodelio je Anton Florijan Barišić, podpredsednik Izvršnog komiteta Međunarodnog veća udruženja poslovnih konsultanata.