Archive for April, 2014

Kompanija Hristov consulting sertifikovana za pružanje usluga u oblasti strategija komunikacije

Wednesday, April 2nd, 2014

Hristov consulting, inovativna konsultantska kompanija za strateške komunikacije i menadžment konsalting iz Beograda, postala je sertifikovani pružalac specijalizovanih usluga u oblasti strategija komunikacije i edukacije u ovoj oblasti. Sertifikacija je izvršena odlukom Komisije za registraciju konsultantskih kuća Nacionalne agencije za regionalni razvoj (NARR).

Hristov consulting je, po odluci Komisije, zadovoljio sve kriterijume za upis u Registar i overom Etičkog kodeksa ponašanja prepoznat je i priznat kao sertifikovani pružalac usluga za podršku poslovanju velikim, malim i srednjim preduzećima, javnim institucijama i organizacijama.

„Bilo da se radi o pojedinacu, projekatu EU i USAID, organizaciji ili instituciji, velikom, malom ili srednjem preduzeću, Hristov consulting pristupa na jedinstven način primenjujući posebnu metodologiju, primerenu potrebi klijenta. Kreiramo strategije komunikacija koje u potpunosti doprinose ostvarenju njegovih poslovnih i organizacionih ciljeva, od pozicioniranja, upravljanja reputacijom, odnosima sa medijima, javnim poslovima, lobiranju, pravu i PR-u, do rešavanja kriznih situacija, po čemu smo prepoznatljivi. Sprovođenjem strategije komunikacije naši klijenti bolje komuniciraju sa državom, partnerima, kupcima, smanjuju rizike poslovanja i štede novac. Drago mi je da je sada potencijal i kvalitet koje Hristov consulting ima potvrđen i od države, odnosno Nacionalne agencije za regionalni razvoj.“ – izjavila je Aleksandra Hristov, direktorka Hristov consulting.

Pored kreiranja strategija komunikacije, Hristov consulting,  interaktivnim obukama, pruža top menadžmentu neophodna znanja iz oblasti komunikcija, koja će menadžeri, po završenoj obuci, umeti da primene.

Ministarstvo finansija i privrede Vlade Republike Srbije i NARR sertifikovali su ranije trening Hristov consultinga „Kako upravljati  promenama u vremenu krize”, a Odlukom koju je donela Komisija za registraciju konsultantskih kuća, ova kompanija je specijalizovana i za druge treninge iz oblasti strategija komunikacije. Neki od treninga su „Prevencija i rešavanje krize menadžmenta kompanija i institucija“, „Stvaranje vrednosti – Kako komunicirati  sa stejkholderima (ciljanim javnostima)”, “Odnosi sa medijima i javni nastup”, “Veština prezentacije”, „Upravljanje reputacijom”, „Strateška komunikacija i javno zagovaranje”, „Javni poslovi i lobiranje” i drugi.